zpět do 2. patraŠkola ZAV

Pomoc - najčastejšie kladené otázky

Pracovisko internetovej školy ZAV komunikuje s vyučujúcimi v školách naživo a nie napr. pomocou automatických odpovedí alebo prostredníctvom webového rozhrania. Tým získava prehľad o prípadných nedorozumeniach a nejasnostiach vo vedení výučby. Metóda výučby ZAV nestagnuje,  je v neustálom vývoji a vždy prináša niektoré novinky, ktoré nie sú ihneď na prvý pohľad jasné všetkým. Tradičná rubrika „FAQ“ má sériu otázok, ktoré už boli položené, ale sú tam aj také, ktorých formuláciu predpokladáme.

Ako získať prehľad o stave výučby jednej triedy?

Pomocou učiteľského programu ZavAdmin vyhľadaním vo filtri vľavo hore, pokiaľ trieda ešte nie je uvedená, je potrebné najskôr filter vytvoriť postupom:

 • Filter – Nový filter a v zobrazenom formulári vyplniť:
 • Názov – napr. Sereď, OA
 • Typ školy – z roletky vybrať ZŠ (ak je trieda do 9. ročníka nebo kvarty vo viacročnom gymnáziu)
 • Rok štúdia – z roletky vybrať napr. u 8. triedy ZŠ „8“, u 2. triedy obchodnej akadémie „11“, u kvarty vo viacročnom gymnázium „9“, u kvinty „10“;
 • Škola – napr. Sereď, OA
 • Trieda: napr. IV.
 • Skupina: napr. A
 • Ročník (v rámci školy), napr. v strednej škole 2, lebo sa jedná o 11. stupeň roku štúdia
 • Uložiť

O čom prehľad vyučovanej triedy učiteľa informuje?

Okrem identifikačných údajov (Priezvisko až Triedy) uvádza stĺpec

 • Nasledujúce cvičenie, číslo cvičenia, ku ktorému sa žiak už prepracoval;
 • Dnešný postup, či dnes postúpil (prípadne naopak vo výučbe klesol, čo by mohlo indikovať, že niektoré cvičenia za neho absolvoval niekto iný);
 • Známka je vyjadrená na tri desatinné miesta. Od samotného začatia výučby žiakom je na známku 1,000 potrebné dosiahnuť postup aspoň 3 cvičení na jeden kalendárny deň, pri polovičnom plnení sa zobrazuje známka 5,000
 • Neaktivita (pasivita) – počet minút od posledného dokončeného cvičenia (ak je 6  alebo viac, učiteľ by sa mal žiaka opýtať, či niečomu nerozumie, prípadne skontrolovať, či sa venuje výučbe

Prečo sa mení požadovaná rýchlosť písania pre postup k ďalšiemu cvičeniu?

Všetky cvičenia, pri ktorých je zisťovaná žiakova rýchlosť, sú evidované a na základe týchto údajov neustále je aktualizovaný limit pre požiadavky výkonu žiaka tak, aby bežne postupoval, ale pri výsledku pod svoje možnosti podobné cvičenie opakoval, naopak pri výsledku lepšom i niekoľko obdobných cvičení preskočil.

Ako podporuje ZAV slabozrakých?

V menu voľbou „Nastavenie“ – „Veľkosť písma“ je možné v dvoch stupňoch zobrazované písmo zväčšiť.

Prečo niektorí žiaci píšu dookola stále niekoľko rovnakých cvičení?

Prečo bol žiak vrátený o niekoľko cvičení, ak aj splnil požadovaný počet úderov? V tých úsekoch výučby, kde majú niektorí žiaci tendenciu dívať sa na ruky a v dôsledku toho nepísať niektoré písmena správnymi prstami (napr. "b" pravým miesto ľavého ukazováka, „c“ ukazovákom miesto prostredníkom), je zaradená kontrola prstokladu. Pri nej je pole "Preberané cvičenie" zdôraznené zelenou farbou, aby vyučujúci mohol kontrolovať správnosť odpovedi na konci cvičenia. Pokiaľ žiak odpovie, že kontrolovaný znak píše nesprávne, nasleduje séria opakovacích cvičení. Ak splní u posledného z nich požadovaný počet úderov, postúpi na opakovanou kontrolu prstokladu (teda číselne asi o 5 cvičení späť). Ak odpovie, že už chybu nerobí, opakovaciu sériu naraz preskočí, ak si ale neprečíta poriadne otázku a odpovedá napr. mechanicky stále "a" (áno), vyžiada si v niektorých prípadoch touto odpoveďou opäť sériu opakovacích cvičení.

Kde sa vyčíta aktuálna verzia softwaru ZAV?

Behom výučby v modrom pruhu vľavo hore. Je vhodné občas nahliadnuť do rubriky „Kabinet“ a overiť, či je v škole využívaná posledná verzia. Pokiaľ nie, stačí vyvesenú novšiu verziu za tú starú zameniť a všetky novinky sú okamžite všetkým žiakom školy k dispozícii.

Prečo sa zobrazuje u niektorých žiakov iná grafika?

Najmä pri cvičeniach so zväčšovanými písmenami sa okolité „nádržky“ naplňujú rôznym grafickým vyjadrením. Implicitne je stanovené v závislosti na ročníku roku štúdia, možno ich ale zmeniť voľbou „Nastavenie“ – „Grafika“.

Ako ukončovať výučbu?

Žák – Odhlásiť sa (zobrazí sa vstupná obrazovka pre vyplnenie prihlasovacích údajov ďalšieho žiaka) alebo ZAV – Prerušiť výučbu pre úplné vystúpenie z aplikácie. Voľbou Výučba možno prejsť na výber z ďalších vyučovacích aktivít, ktoré vyučujúci žiakovi stanovil tzv. „nomináciou“.

Kedy sa objavuje schéma ruky na obrazovke?

V dvoch prípadoch:

 • Pokiaľ žiak napíše iné než zväčšené písmeno – potom sa pod obrázkom ruky červeným zobrazí to, čo napísal, čiernym to, čo napísať mal a k tomu sú na správnych prstoch prstienky
 • Pre kontrolu správneho položenia rúk na klávesnici je na jednom z prstov prstienok: tento prst je potrebné stlačiť. Pokiaľ sú ruky na klávesnici správne položené, stĺpce po obidvoch stranách sa naplnia o 1/20, pokiaľ sú ruky na klávesnici položené nesprávne, stĺpce sa vyprázdnia a  vpravo hore sa zobrazí číslo o jedno vyššie, označujúce poradie pokusu o  zvládnutie cvičenia.

Cvičné odpisy z obrazovky či tlačené predlohy

 • Učiteľ môže z prehľadu triedy zvoliť žiaka (alebo celú skupinu) a  ako úlohu im prideliť niektorý z viacerých odpisov s možnosťou výberu podľa dĺžky odpisu (5 alebo 10 minút), penalizácia za neopravenú chybu (10, 20 nebo 50 úderov) aj predlohy tlačené alebo z obrazovky. Vo všetkých verziách je možné potom vyhodnotenú prácu s vyznačenými chybami vytlačiť a mať ju možnosť dokladovať vrátane mena žiaka.
 • Ak vyberie učiteľ ako úlohu odpis z papierovej predlohy, textové súbory k vytlačeniu sú k dispozícii na stránkach školy ZAV v rubrike „Zborovňa“ – „Cvičné texty“. Sú čitateľné v akomkoľvek textovom editore (formát rtf). Ich názov vždy korešponduje s príslušnou desaťminútovkou: prvá časť názvu je penalizácia, druhá časť je číslo odpisu.

Prečo nefunguje kláves backspace?

Nie len u všetkých cvičných odpisov, ale i vo všetkých cvičeniach, kde je to účelné a kde sa napríklad neakcentuje precvičovanie presnosti, je nie len kláves backspace, ale sú k dispozícii tiež ďalšie možnosti obdobné práci vo Worde: Alt + backspace ako vymazanie posledného slova, ale tiež kurzor, návrat na koniec súboru apod.

Vadí nesprávné systémové datum?

Není na překážku výuce ve škole ani doma – pokud je žák zaregistrován pro určitý úsek výuky, může se jí zabývat libovolně dlouhou dobu, takže ani nesprávné datum její průběh neohrozí.

Ako sa vykonáva prenos medzi školou a domovom?

Žiak môže v škole cvičeniami písania na klávesnici postupovať bez obmedzenia, pokiaľ si tiež doma zabezpečí výučbu. Môže rovnakým prihlásením aké má v škole pokračovať z ktoréhokoľvek počítača, do ktorého predtým nahrá bezplatný aktuálny software, takže vo výučbe môže pokračovať i počas nemoci, dovolenky, pri návšteve babičky apod. Pokiaľ by miesto žiaka jeho cvičeniami postúpil niekto iný, po návrate do školy by sa to okamžite prejavilo a vyučujúci by bol upozornený údajom v prehľade „Dnešný postup“.

Čo znázorňujú štvorčeky vpravo hore?

 • Pokud je jejich výplň černá, žák toho dne nepostoupil ani o jedno cvičení, naopak klesl. Je vhodné se v přehledu třídy podívat, o kolik cvičení, pokud o 3 nebo více, může to být následkem několikadenního přerušení výuky, ale také indikací, že mu někdo s postupem „pomohl“. V takovém případě učitel z „Historie“ (Školní výuka – najet na jméno žáka – pravým tlačítkem zvolit „Historie“) vyčte číslo cvičení, jímž končil výuku k datu posledního dne a hodiny ve škole a nastaví mu výuku tak, aby doma „absolvované“ a zřejmě dobře nezvládnuté pasáže výuky zopakoval. Nastavení nižšího čísla cvičení lze provést 3x v průběhu školního roku pomocí Školní výuka – Žák – Upravit – Příští cvičení.
 • Počet červeně vyplněných čtverečků odpovídá zvýšenému číslu cvičení, které žák v daný den absolvoval od spuštění výuky. Tento údaj je ještě pod řadou čtverečků vyjádřen číselně jako „Dnešní postup“.

Ako zobraziť vyhodnotenú prácu žiaka?

 • Ihneď po dokončení cvičenia sa u veľa druhov v stredovom páse zobrazí symbol „W“. Kliknutím naň (alebo z klávesnice „Alt + w“) sa zobrazí podrobný protokol o chybách práve absolvovaného cvičenia.
 • Z  menu voľbou „Protokol“ sa zobrazí podrobný protokol o naposledy absolvovanom cvičení s výnimkou typov, u ktorých by taký prehľad nemal zmysel, napr. kedy sa neprecvičuje súvislý text.

Čo po dokončenom cvičení znamená v stredovom páse symbol „palec“ alebo obrázok maskota ZAV?

 • Ak je palec hore, zvládol žiak cvičenie podľa najvyššieho hodnotenia v postupových kritériách, u mladších žiakov sa ukáže maskot „Jazvečík“ s kostičkou medzi zúbkami.
 • Ak je palec dolu alebo u mladších žiakov „Jazvečík“ bez kostičky, cvičení sa žiakovi nepodarilo a buď ho bude musieť opakovať, alebo si zopakuje dokonca niektoré z cvičení predchádzajúcich.

Ako sa zavádza domáca výučba?

Pokiaľ žiak uhradí výučbu i mimo školy, má omnoho viac možností ako doposiaľ – nielen pokračovať radom cvičení pre výučbu ovládania klávesnice, ale napríklad precvičovať pomocou jednej z noviniek – „Chybovníka“, dať sa motivovať Zošitom rekordov, zapojiť do klávesnicových hier apod.

Podobne ako pre iné aktivity pridelí učiteľ žiakovi domácu výučbu v rozsahu, ktorý predtým uhradí, označením žiaka, voľbou „Domáca výučba – Nominácie“ (roletkou vpravo od „Nominácie“ zvoliť rozsah uhradenej domácej výučby, vľavo v rovnakom riadku zaškrtnutím prázdneho štvorčeka potvrdenie.

Odpisy z papierovej predlohy zostávajú rovnaké ako vlani?

Áno, vrátane toho, že u domácej výučby sa nevyžadujú. Súbor ako podklad pre tlač cvičenia (po prvý krát je vyžadované v školskej verzii ZAV pri cvičení 602) je k dispozícii v Zborovni (www.zav.cz / SR / II. poschodie - vstupné heslo "kantor").

Je potrebné pri registrácii nového žiaka rozlišovať "Rok štúdia" a "Trieda"?

Áno, inak by boli žiaci a študenti zaraďovaní do nesprávnych prehľadov vo výučbe. Pri registrácii nového žiaka sa Rok štúdia vyplňuje v karte "Žiak", trieda ale až v druhej voľbe „Škola“, kde sa zobrazí i Trieda a Skupina. Príklady vyplnenia: študent 2. A obchodná akadémia – Rok štúdia 11, Trieda 2, skupina A.

Môže si žiak zmeniť prístupové heslo?

Niektoré automaticky vygenerované heslá žiakov sú zložité a zbytočne zdržujú ich prihlasovanie do výučby. Pokiaľ si žiak praje heslo zmeniť, môže tak urobiť sám: po spustení výučby stačí zvoliť z lišty Žiak - Zmena hesla a vyplniť príslušné políčka.

Môže učiteľ žiakom posielať odkazy?

Po otvorení profilu žiaka je vyučujúcemu k dispozícii voľba "Správa". Na text, ktorý učiteľ do textového poľa vyplní a klikne na „Odoslať“, je žiak po spustení domácej výučby upozornený (prístroj "iZAV" bliká). Po prečítaní a kliknutí na OK sa odkaz zmaže. Touto cestou vyučujúci môžu upozorňovať žiakov na termíny súťaží, napríklad internetových, problémy s klasifikáciou (napr. upozorniť na potrebu absolvovať klasifikáciu alebo kontrolný odpis), neskôr im pomáhať pri organizovaní pripravovaných on-line klávesnicových hier, či nechávať im akékoľvek odkazy.

Ako hromadne nominovať alebo meniť rozsah nominácie domácej výučby?

Nominácie:

1. označiť (alebo vyfiltrovať + označiť všetkých zobrazených) žiakov, 2. Voľba "Nominácie", 3. Vybrať cieľovú zostavu a súčasne u nich aj zvoliť i etapu, 4. kliknúť na tlačidlo "Nominovať"

Zmena už definovanej nominácie (obvykle miesto 1 - 100 zmeniť na 1 - 600 alebo 1 - 1200, prípadne 1 - 1800):

1. označiť (alebo vyfiltrovať + označiť všetkých zobrazených) žiakov 2. Voľba "Nominácie", 3. Vybrať cieľovú zostavu (v prípade výberu viacerých žiakov nie je automaticky zakliknutá) a zvoliť i etapu, 4. kliknúť na tlačidlo "Nominovať"

Ako zistiť a žiakom odovzdať automaticky vygenerované prístupová heslá?

Vstúpiť do ZavAdmin, vľavo zvoliť „Škola“ – v lište menu „Žiaci“. Označiť do bloku zoznam vrátane pravého stĺpca s menami a heslami žiakov a využiť funkciu "Export do Excelu" (symbol vpravo hore). Odporúčame tabuľku vytlačiť, rozstrihať na prúžky a žiakom ich rozdať. Po spustení výučby si každý môže v menu „Žiak“ – „Nastavenie“ – „Zmena hesla“ zvoliť vlastné, pretože automaticky vygenerované bývajú pre žiakov s obsluhou klávesnice práve začínajúcich komplikovaná.

Prečo sa u niektorých cvičení nezobrazuje pravá časť predlohy celá?

Ojedinele sa stáva, že časť predlohy alebo údajov v pravom hornom rohu alebo na pravých koncoch riadkov nie je úplné. V tom prípade prosíme (je k dispozícii od verzie 0.9.34) vypínať hardwarovú akceleráciu grafiky:

V rámci ini-súboru je pridaná sekcia [visual], ktorá obsahuje položku „force_sw_rendering“. Tá je defaultne  nastavená na false. V prípadoch, kedy sa predlohový text nevykreslí celý, je možné vypnúť akceleráciu nastavením na hodnotu true.

Pokiaľ vypnutie akcelerácie nepomôže, býva neúplné zobrazovanie riadka následkom nesprávneho nastavenia zobrazovania. Postup nápravy:

 Windows 7: ŠTART - Ovládacie panely – Zobrazenie - Možnosť voliť DPI v % - (neúplné zobrazenie je dôsledkom nastavenia hodnoty > 100 %)

 Vista: ŠTART - Ovládacie panely – Zobrazenie - (Dobrý prístup) - Optimalizácia vizuálneho nastavenia - Zmeniť veľkosť textu a ikon - Vlastné rozlíšenie DPI v % - (neúplné zobrazenie je dôsledkom nastavenia hodnoty > 100 %)

Pokiaľ sa jedná len o veľké písmená, potom stačí v Nastavení (pri spustenej výučbe) zvoliť menšiu hodnotu v poli "Veľkosť fontu".

Návod na úpravu pre Windows 8: tu.

Přečteno 16039x.
1. 11. 2010
výtah
© 2023 ZAV | grafika: Adam Hadraba | webmaster: Miloš Černilovský